top of page
yohan-marion-raW-r4GmF4E-unsplash (1) (1)_edited.jpg

Strategi og transformation

En god og robust strategi skal have klare og meningsfulde mål og samtidig være meget operationel, så det også står klart, hvordan den skal implementeres i praksis. Derfor anvender vi altid en gennemprøvet og fleksibel strategimodel som skaber systematisk sammenhæng mellem de mål, der opstilles, og den måde organisationen bagefter skal arbejde på. Vi sikrer dermed, at der ikke opstilles mål eller ønsker til fremtiden, uden at der tages konkret stilling til, hvad det kræver at nå derhen. Den stærke sammenhæng mellem mål og midler gør strategien operationel og transformationen robust.

I Bridge ved vi, at strategier kun skaber reel værdi, hvis det bliver implementeret. Derfor sikrer vi altid en høj grad af involvering, som skaber fælles ejerskab og forståelse både for udgangspunktet, for de valgte fremtidsmålsætninger og for den vej, som skal gås for at realisere de fremtidige mål. Det forebygger, at hver enkelt medarbejder står tilbage med sin egen opfattelse af udgangspunktet, af målet og af vejen derhen.

Udvalgte cases 

Ny organisering af jobcenter

Et jobcenter i en større dansk kommune ønskede at forberede sig på Regeringens kommende reform af beskæftigelsesindsatsen. Kommunen vurderede, at dette bl.a. krævede en ændret organisering, som i højere grad understøttede en sammenhængende borger- og virksomhedsrejse og et øget fokus på den samlede effektskabelse. Der var desuden brug for at skabe økonomisk råderum til håndtering af udsigten til faldende bevillinger.

Jobcenterets direktion havde i forvejen identificeret mulige alternativer til den eksisterende organisation, men havde brug for at få kvalificeret og analyseret disse muligheder og for at få processen bredt ud og forankret i organisationen. Kommunen bad derfor Bridge Consulting om at analysere erfaringerne med den nuværende organisering, facilitere en involverende proces omkring design af den fremtidige organisering samt tilrettelægge hovedlinjerne i den proces, der skulle implementere den nye organisering.  

iStock-1364600246 (1).jpg

Strategiudvikling i en større statslig styrelse

En større afdeling i en statslig styrelse fik foretaget en evaluering af et eksternt panel bestående af internationale eksperter. Evalueringen fokuserede på en række forskellige parametre såsom kvalitet, relevans, effektivitet og blev efterfulgt af en række anbefalinger. Som opfølgning på evalueringen og på baggrund af anbefalingerne, stod afdelingen overfor en betydelig strategi- og lederudviklingsopgave. Denne opgave skulle dels etablere det fornødne grundlag for udvikling af en klar og fremtidssikret strategi for afdelingen, der både er i tråd med panelets anbefalinger, og samtidig er koordineret med styrelsens strategi. Dels skulle den understøtte ledelsen i at skabe følgeskab og opbakning blandt medarbejderne og konkret eksekvere strategien.

Baseret på vores mangeårige erfaringer med strategiudvikling, analyse og offentlig ledelse, bad ledelsen derfor Bridge Consulting om at facilitere en involverende proces omkring design af et fagligt strategiforløb og træne ledelsen i strategieksekvering.

Udvikling af ny strategi på familieområdet

En familieafdeling i en kommune oplevede, at styringen på børne- og familieområdet var særdeles udfordret – både fagligt og økonomisk. Flere eksterne rapporter indikerede en række potentialer for at styrke kvaliteten i både den økonomiske og faglige styring. Forvaltningen oplevede selv, at der manglede viden om omkostningerne og effekten af de enkelte foranstaltninger i forhold til borgernes progression.

 

På denne baggrund bad ledelsen Bridge Consulting om bistand til at designe og udvikle en ny faglig strategi baseret på få enkle faglige principper. Gennem en intensiv og involverende proces designede Bridge Consulting i tæt samarbejde med kommunen et kvalitetsudviklingsprojekt. Projektet havde til formål at styrke forvaltningens evne til at styre indsatser og skabe effekt for familierne, forbedre økonomistyringen, skabe større transparens omkring omkostningerne ved forskellige indsatser og understøtte opbygningen af et stærkt og sammenhængende ledelses- og arbejdsgrundlag. 

Grøn omstilling 

En arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisation har et fælles ønske om at gå forrest i den grønne omstilling og blive CO2-neutrale i forhold til branchens egen direkte udledning i 2040. Derfor igangsatte de en fælles analyse for at undersøge, hvilke barrierer medarbejdere og virksomhedsejere oplever i forhold til den interne grønne omstilling.    

Bridge Consulting har derfor udarbejdet en analyse med det formål at belyse både udfordringer og initiativer i forbindelse med den interne grønne omstilling af branchen. Analysen kortlægger medlemmernes adfærd samt deres muligheder og begrænsninger i forhold til at implementere mere bæredygtige arbejdsgange. Gennem en survey udsendt til begge parters medlemmer og i alt 60 interviews med ledere, medarbejdere, TR og AMR identificerede vi fem trin, der udgør vejen mod at blive mere grøn. Disse trin afspejler forskellige modenhedstyper i forhold til ’grønt’ mindset, struktur og praksis i virksomhederne. Ligeledes blev der udarbejdet handlingsanvisende greb, som både virksomheder og medarbejdere kan benytte sig af for at bevæge sig op ad trappen trin for trin.

febiyan-_blicCtxnH0-unsplash (1) (1).jpg

Kvalitetsudviklingsforløb

På baggrund af en række analyser, som Bridge Consulting har lavet for Træningsskolernes arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), har Bridge stået for et kvalitetsudviklingsforløb hos TAMU, der skal adressere de udfordringer, analyserne har afdækket.

 

I tæt samarbejde med TAMUs direktion, sekretariat og afdelingsledere har vi identificeret de væsentligste indsatsområder og hvilke handlingsplaner, der skal iværksættes for at adressere de givne udfordringer. Udviklingsforløbet er struktureret med udgangspunkt i en anerkendt strategimodel, hvor vi for hvert trin har arbejdet med at skabe en fælles forståelse i organisationen af, hvor man er i dag, derefter opstillet et målbillede for, hvor man bør være henne i fremtiden, for til sidst at kunne identificere de fornødne ændringer i en GAP-analyse. 

 

Ledelsesmodel 

En større arbejdsgiver- og erhvervsorganisation ønskede at skabe et bedre grundlag for god ledelse i organisationen. Organisationen stod overfor udfordringer med at skabe en fælles forståelse af de ledelseskompetencer og metoder, der ville fremme succesfuld implementering af en større organisationsstrategi.

Gennem interviews med samtlige ledere – fra direktør til teamleder – blev der skabt en fælles forståelse af de ledelsesudfordringer, der opleves på tværs af organisationens forskellige faglige områder og ledelsesniveauer. På baggrund af disse interviews opstillede Bridge Consulting i tæt samarbejde med organisationen en ledelsesmodel. Denne model præsenterede et samlet målbillede for organisationens arbejde med ledelse og skabte klarhed omkring de faglige, personlige og ledelsesmæssige kompetencer, der forventedes af den enkelte leder afhængigt af fagområde og stilling.

aurora-ferreira-b6yjyWmBStA-unsplash (1) (1)_edited.png

Kundereferencer

reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
bottom of page