top of page
yohan-marion-KF_JUIoCwS8-unsplash (1)-2.jpg

Analyse

Gode analyser og evalueringer skal skabe overblik, have et stærkt metodisk og datamæssigt fundament og være beslutningsrelevante. Derfor gør vi i Bridge meget ud af at være nysgerrige for at forstå den kontekst, analysen skal anvendes i, og det formål, den skal understøtte. Det betyder også, at vores analyser altid bliver skræddersyet til opgaven. Det stiller krav om at kunne indsamle, håndtere og fortolke mange forskellige typer af data. Derfor har vi i Bridge et bredt og dybt kendskab til statistisk, antropologisk, økonomisk og sociologisk analyse og metode.

Vi er eksperter i at indsamle og bearbejde både økonomidata, registerdata, makrodata, data fra fagsystemer, surveydata, interviewdata og tekstbaseret data fra mange forskellige kilder og samtænke disse forskellige data til en stærk analyse.

Når vi skal formidle resultaterne, er det vigtigt for os, at afrapporteringen sker på en måde, som forstås og skaber impact de rigtige steder. Derfor gør vi os altid umage med at levere professionel og målgrupperelevant formidling af vores resultater.

Udvalgte cases 

Effektevaluering af uddannelsesinstitutioner

Træningsskolernes arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) fik lavet en analyse af Bridge Consulting, som viste, hvilke effekter uddannelsen havde på beskæftigelse og indkomst for deres tidligere elever. TAMU ønskede at dokumentere over for omverdenen, at uddannelsen kan løfte nogle af samfundets mest udsatte unge og udgør en god investering for det offentlige. For at vurdere effekterne af uddannelsesforløbet udførte Bridge en kontrolgruppeanalyse med data fra Danmarks Statistik. Business-casen for TAMU blev udarbejdet som et samfundsøkonomisk regnskab i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning om samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger.

Ud over den offentliggjorte analyse har Bridge bidraget med en række mindre effektevalueringer, der skabt yderligere indsigter i forskelle mellem f.eks. elevsegmenter, uddannelsesområder og -institutioner. Disse analyser har været med til at informere den strategiske udvikling af TAMU. 

 

lucas-santos-IpvIWPqnjpE-unsplash (1) (1).jpg

ESG-screening

Det nye EU-direktiv for virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) forpligter større børsnoterede virksomheder til at rapportere om deres arbejde med bæredygtighed. Selv om rapporteringskravet i udgangspunktet kun gælder større virksomheder, vil virkningen indirekte påvirke virksomheder af alle størrelser. Dette skyldes, at mindre virksomheder ofte er en del af forsyningskæden for de større virksomheder. 

Derfor har Bridge Consulting, i tæt samarbejde med Bureau Veritas, udviklet en ESG-modenhedsscreening, som afdækker virksomhedens arbejde med bæredygtighed på både et strategisk og praktisk niveau. Screeningen baseres på surveys, der fremsendes til både ledere og medarbejdere i organisationen. Den omfatter klima- og miljørelaterede spørgsmål, samt spørgsmål om sociale og ledelsesmæssige forhold. Screeningen er et ledelsesredskab, der tydeliggør, om og hvordan ESG-elementerne er forankret i en organisation, samt hvilke områder organisationen særligt udfordres på. Denne viden kan understøtte ledere i deres begyndende eller fortsatte arbejde med ESG-dagsordenen.

Kodex VII screening

Kodex VII fastlægger syv centrale pligter, som embedsmænd skal overholde. Disse pligter er afgørende for kvaliteten af det arbejde, som embedsmændene udfører, og skal sikre, at de opfattes som troværdige af både politikere, medier og offentlighed. Mange institutioner har derfor omfavnet disse pligter, men mangler dog konkrete værktøjer til at fokusere indsatsen for at forankre Kodex VII i praksis. Der er også behov for værktøjer, der kan give en indikation af, hvor tæt den enkelte organisation er på at opfylde målene.

Bridge Consulting har derfor udviklet et spørgeskemaværktøj til at afdække integrationen af Kodex VII i organisationens daglige arbejde. Skemaet er udviklet i tæt samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som har testet det i praksis. Tilstandsmålingen afdækker en række forskellige forhold, herunder kendskabet til indholdet af hver af de syv pligter, den vægt organisationen tillægger de syv pligter, samt graden af tillid til, at pligterne efterleves i praksis hos både medarbejderen selv, kolleger og ledere. Derudover afdækkes, hvilke af pligterne den enkelte selv tillægger størst vægt i arbejdet.

Finansiel Due Diligence

Et større børsnoteret energiselskab ønskede at søge midler fra EU’s innovationsfond til et Power-to-X projekt. I forbindelse gennemførte Bridge Consulting et finansielt audit af projektøkonomien. Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med Bureau Veritas, som var auditør på miljødelen, da de har indgående kendskab til miljømæssige konsekvensberegninger for energiprojekter.

Som en del af den finansielle audit gennemgik Bridge Consulting projektets finansielle modeller og tilhørende antagelser for at sikre overensstemmelse med EU’s retningslinjer og almindelig finansieringspraksis. Bridge Consulting har i samarbejde med Bureau Veritas fungeret som finansiel auditør for flere andre projektansøgninger til EU’s innovationsfond.

Organisationsevaluering

Et landsdækkende non-profit videnshus, der har som mission at fremme et arbejdsmarked med plads til flere, ønskede at få udarbejdet en evaluering med henblik på at etablere grundlaget for ansøgningen om fortsat bevilling på Finansloven. Evalueringen skulle dokumentere værdien af organisationens indsats og levere input til videreudvikling af videnshusets aktiviteter i fremtiden.

I samarbejde med Realize gennemførte vi derfor en evaluering, der afdækkede tre hovedtemaer; organisationens rolle på det relevante fagområde, deres direkte og indirekte effektskabelse, og hvorvidt de levede op til deres vedtægtsbestemte formål. Det metodiske grundlag bestod af analyser af interne datakilder såsom årsrapporter, en survey blandt omkring 10.000 af organisationens brugere, 43 kvalitative interviews med den primære målgruppe, interessenter samt udvalgte ledere og medarbejdere. Evalueringen sandsynliggjorde videnshusets effekt og synliggjorde potentielle organisatoriske dilemmaer og potentialer, ledsaget af handlingsorienterede anbefalinger.

 

Markedsanalyse

En dansk videregående uddannelsesinstitution, som også udbyder aktiviteter inden for efter- og videreuddannelse (EVU), særligt indenfor områderne it og digitalisering, oplever en svingende efterspørgsel på deres nuværende EVU-udbud. Dette på trods af at organisationer landet over har en stigende efterspørgsel på opkvalificering af it-kompetencer, herunder inden for områder som dataetik, kunstig intelligens og digitale færdigheder.

Institutionen står således i en position, hvor der bør træffes strategiske beslutninger om ambitionerne på dette område. Det efterlader først og fremmest et behov for at forstå udbyderens strategiske mulighedsrum på området. I denne sammenhæng har Bridge Consulting gennemført en analyse af markedet for livslang læring inden for it og digitalisering. Analysen bygger dels på grundig desk research af eksisterende rapporter og analyser, der viser efterspørgslen på it-kompetencer på EVU-området, dels på kvalitative interviews med repræsentanter fra relevante aftagerorganisationer. Analysen mundede ud i en dataunderstøttet vurdering af udbyderens markedssituation samt anbefalinger til det videre strategiske arbejde på området med hensyn til faglig og formatmæssig prioritering af udbuddet.

 

Analyse af drikkevandsbeskyttelse

En dansk styrelse ønskede at etablere et sammenhængende overblik over den nuværende drikkevandsbeskyttelse i danske kommuner med henblik på at styrke den kommende drikkevandsindsats. Analysen skulle give et billede af kommuners og vandforsyningers arbejde på området og identificere eventuelle barrierer for indsatserne.

I samarbejde med PLUSS udarbejdede Bridge Consulting en analyse, der kortlagde arbejdet med indsatsplaner og arealrestriktioner til beskyttelse af drikkevandsressourcen. Vi afdækkede også, hvordan samarbejdet mellem de forskellige interesserenter fungerer. Analysen blev baseret på GIS-data, analyse af indsatsplaner, interviews med 92 kommuner og 39 vandforsyninger, samt en survey til samtlige danske kommuner og vandforsyninger.   

febiyan-_blicCtxnH0-unsplash (1) (1).jpg
bro11.jpg

Analyse af udfordringsbillede

En større dansk uddannelsesorganisation har over en årrække oplevet udfordringer med hensyn til tiltrækning, tilknytning og et oplevet arbejdspres for så vidt angår lederne i organisationen. På baggrund heraf, ønskede direktionen en analyse af ledernes udfordringsbillede, som skulle ligge til grund for det videre arbejde med at skabe den bedst mulige trivsel og tilknytning for organisationens ledere.
 

Med afsæt i interviews med samtlige ledere i organisationen gennemførte Bridge Consulting derfor først en grundig kortlægning af udfordringsbilledet. Fokus for denne del af opgaveløsningen var at identificere, hvad der lå til grund for ledernes oplevede arbejdspres, herunder hvilke konkrete arbejdsopgaver, der oplevedes som særligt uhensigtsmæssige. Efter en systematisk analyse af interviewmaterialet, udarbejdede Bridge Consulting anbefalinger til organisationen med henblik på at påbegynde de rette indsatser for at forbedre trivslen. Dertil blev der udarbejdet en prioriteringsmatrice for anbefalingerne, der kunne understøtte udvælgelsen af de rette indsatsområder for organisationens videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Kundereferencer

kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
bottom of page