top of page
katarzyna-dutkowska-VRvFjmGaSVg-unsplash (1) (1).jpg

Compliance og 
sikker drift

I Bridge ser vi mange potentialer ved at gentænke måden, offentlige og private organisationer arbejder med styring og compliance på. Vi kan således se, at regler, kontroller og tilsyn fylder for meget og har gjort opgaven med at styre og være compliant uoverskuelig og alt for tidskrævende. Der er samtidig intet, der tyder på, at endnu flere regler og kontroller vil skabe større sikkerhed mod fejl og svigt.

I Bridge ser vi et stort potentiale ved i stedet at lægge mere vægt på det kompetente faglige skøn, den sammenhængende ledelse og den meningsfulde, sunde arbejdskultur. En sådan ændring vil skulle gå hånd i hånd med en ændret tilgang til håndtering af fejl og svigt. Vi ser også et potentiale i at få stabsfunktionerne til at agere professionelt og være bedre i stand til både at overvåge, men også at facilitere og understøtte kerneforretningen, så det bliver let at være compliant. I Bridge tror vi, at det på den måde vil være muligt at sætte organisationer fri, uden at tabe styringen på gulvet.

Udvalgte cases 

Integreret styring på børne- og familieområdet

En kommunal børne- og familieafdeling havde i flere år sprængt budgettet, og der var blevet tildelt gentagne ekstrabevillinger uden en sammenhængende analyse fra forvaltningen af baggrunden herfor. Der manglede desuden systematisk viden om effekterne af de foretagne sociale indsatser, hvorfor grundlaget for at vurdere, om disse stod i rimeligt forhold til udgifterne, var svagt.

Bridge Consulting blev derfor bedt om at etablere et sammenhængende grundlag for den økonomiske og faglige styring på området. Det indebar bl.a. systematisk afstemning og konsolidering af data fra fagsystemet med data fra økonomisystemet, udvikling af nye budgetmodeller med detaljerede og fagligt validerede budgetteringsforudsætninger, fremme et tættere samarbejde mellem den faglige ledelse og kommunens økonomifunktion, implementeringen af nye og integrerede processer for samlet opfølgning på økonomi og faglig effektskabelse i afdelingen samt udvikling af systematiske effektmålinger.

 

lucas-santos-IpvIWPqnjpE-unsplash (1) (1).jpg

Uddannelse i ledelsesbaseret styring

En større statslig administrativ shared service organisation havde i en årrække fokuseret intensivt på at standardisere og effektivisere sine service-, tilsyns- og kontrolprocesser. Sammen med et sideløbende stort behov for onboarding af nye medarbejdere med forskellige faglige baggrund og anciennitet medførte dette, at den daglige drift i høj grad var styret og tilrettelagt i henhold til en stor mængde af detaljerede forretningsgange og procesbeskrivelser.

Organisationen ønskede - på baggrund af flere uforståelige fejl og svigt - at blive udfordret på, om balancen mellem procedurer/forretningsgange og faglighed/sund fornuft/ledelse og undren var den rigtige. Derfor blev Bridge Consulting bedt om at stille sin ekspertise inden for ledelsesbaseret styring til rådighed. Med afsæt heri besluttede organisationen sammen med Bridge at igangsætte et længere udviklingsforløb for den samlede gruppe af chefer og teamledere i organisationen.

Måbillede i dansk styrelse

Når danske styrelser skal sikre overholdelse af loven indenfor deres områder, er det vigtigt, at de målretter deres indsatser mod de områder, hvor der kan skabes størst effekt, og anvender de værktøjer, der skaber maksimal effekt. Bridge Consulting bistod en af de danske styrelser med at formulere et målbillede for deres indsatser, som skulle kunne rettes imod de områder, hvor overholdelsen af lovgivningen udgør en udfordring. Derudover ønskede styrelsen at fokusere mere på forebyggende indsatser frem for reaktiv sanktionering.

Målbilledet blev sammenholdt med den nuværende situation i en GAP-analyse, der kortlagde, hvor styrelsen havde væsentlige udviklingspotentialer. GAP-analysen pegede på to indsatsområder, hvortil Bridge formulerede implementeringsplaner, der skulle føre styrelsen mod målbilledet. I processen udnyttede Bridge særligt Emil Herskinds dybdegående kendskab til styrelsers ageren i relation til tilhørende ministerier, hvilket styrkede indsatsens kvalitet og relevans.

Ledelsesinformation i kommunale forvaltninger

En mellemstor dansk kommune vedtog for nyligt en ny strategi for deres Børn, Unge, Kultur og Fritids forvaltning der skulle sætte retningen for deres arbejde fremover. I strategien var der et særligt fokus på de synergier, som kan opnås ved tværgående indsatser mellem forvaltningens 4 afdelinger. For at kunne følge op løbende på strategien på tværs af afdelingerne var der behov for et ledelsesinformationssystem, der i et overskueligt format gav et overblik over, hvordan det gik i afdelingerne.

 

Kommunen bad derfor Bridge Consulting om at kortlægge, hvad et ledelsesinformationssystem skulle kunne for at understøtte den vedtagne strategi. Bridge udarbejdede, på baggrund af interviews med afdelingsledere og medarbejdere, et målbillede for forvaltningens ledelsesinformation og opstillede en række målbare parametre, som man kunne bruge til at vurdere strategiens effekter. Bridge bistod derefter kommunens IT-afdeling i opsætningen af en Power-BI løsning.

Compliance i nyoprettet institution

En nyoprettet, offentlig selvejende institution ønskede at blive bekendt med regelsæt og vejledninger relevante for institutionens processer, med særligt fokus på journalisering, behandling af oplysninger, tavshedspligt, aktindsigt mv. Derudover ønskede institutionen at udarbejde et styringsgrundlag, der var compliant, lovmedholdeligt og robust.

Bridge Consulting bistod derfor institutionen med at skabe et overblik over gældende lovgivning, relevante vejledninger og interne dokumenter (vedtægter, tegningsregler mv.), der regulerer institutionens økonomistyring, regnskabsvæsen og revision mv. Derudover udarbejdede vi i Bridge Consulting en række lovpligtige dokumenter for institutionen, herunder regnskabsinstruks og disponeringsinstruks. Disse tiltag har medvirket til at sikre, at institutionen kan udføre sit virke i overensstemmelse med lovgivning og øvrige administrative forskrifter.

 

Implementering af CSRD

En større børsnoteret virksomhed skulle leve op til det nye CSRD-direktiv fra EU, som trådte i kraft fra d. 1. januar 2024. Med henblik på at forbedre gennemsigtighed og bæredygtighedsrapportering pålægger CSRD-direktivet alle større børsnoterede virksomheder at rapportere om deres bæredygtighedspræstationer og implementere effektive kontrolsystemer for at sikre nøjagtig rapportering.

I den forbindelse havde virksomheden behov for ekstern assistance til både projektledelse og udførende kræfter for at kunne implementere løsninger, der lever op til kravene. Hos Bridge har vi derfor arbejdet tæt med virksomheden for at understøtte deres arbejde med CSRD, så de kunne blive klar til den første rapporteringsperiode. Vi har bidraget til at skabe en struktur og proces, der sikrer bred involvering og rettidig involvering af nødvendige aktører. Vores assistance har omfattet at forstå og oversætte kravene samt at facilitere arbejdsgrupper med relevante aktører for at sikre fremdrift og opfyldelse af kravene på bedst mulig vis.

 

Effektbaseret styring

En forvaltning i en større dansk kommune ønskede at implementere en mere effektbaseret styringsmodel med bedre mulighed for at målrette ressourceanvendelsen til de aktiviteter og indsatser, der havde størst effekt på borger- og samfundsniveau. Ønsket om en mere effektbaseret styringsmodel opstod delvist som følge af, at det anvendte styringsregime i forvaltningen var compliance-fokuseret, uden hensyntagen til, hvorvidt forvaltningens indsatser medførte de ønskede effekter på borger- og samfundsniveau.

I Bridge Consulting har vi derfor bistået forvaltningen med udarbejdelsen af en effektmodel baseret på grundige beskrivelser af de årsags-virkningssammenhænge, der forklarede sammenhænge mellem forvaltningens indsatser og ønskede output. Effektmodellen blev ledsaget af et gennemarbejdet format for ledelsesinformation og governance for at sikre de bedste betingelser for, at modellen kunne anvendes som et ledelsesmæssigt styringsværktøj.

cristian-cristian-6OUEINqeSYM-unsplash (1) (1).jpg

Kundereferencer

Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
Kunde logo
bottom of page